1 EUR  1.95583 BGN        1 GBP  2.37042 BGN        100 JPY  1.39086 BGN        1 USD  1.41696 BGN       
Reklamist.bg
БЪЛГАРИЯ

Военна полиция ще може да задържа и цивилниполиция

Депутатите приеха на второ четене Закона за военната полиция. С предлагания проект се актуализират дейностите и правомощията на военната полиция, свързани с опазването на реда и сигурността в системата на Министерството на отбраната, като съответно се създават и укрепват съответните гаранции за защита на правата и законните интереси на цивилните служители, военнослужещите и гражданите.

Според законопроекта военната полиция е част от въоръжените сили на страната, специализирана за опазване на реда и сигурността в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия. Военната полиция е организирана в служба към министъра на отбраната и военнополицейските формирования в Българската армия.

Служба „Военна полиция" към министъра на отбраната е служба за обществен ред, специализирана в поддържането на реда и сигурността в системата на ресорното министерство. По същество тя е силова структура, като дейността и правомощията на органите й са свързани със съответните възможности при необходимост да бъде оказвано въздействие върху военнослужещи, цивилни служители и граждани.

В изпълнение на Закона за защита на класифицираната информация при проучванията за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация на служителите на военната полиция се извършва проучване, както и на членовете на техните семейства, което налага осъществяване на отношения с граждански лица.

Подобни отношения възникват и при обществени поръчки, налагащи специални мерки за сигурност - въвеждане на ограничителен или разрешителен режим относно кандидатите и изпълнителите, при допускането на външни лица до сградите на Министерството на отбраната и при посещение на граждани в поделения. Ежегодно органите на военната полиция осъществяват правомощията си по тези дейности към около 53 000 граждански лица.

Със закона се създават военнополицейски формирования към Българската армия. Те са част от Българската армия, като сред функциите им е контролна и охранителна дейност в гарнизоните и местата за разполагане извън тях, контрол за спазването на войсковия ред и военната дисциплина от военнослужещите, охрана, контрол на достъпа и пропускателен режим, съпровождане и контрол върху използването на военни превозни средства.

Военнополицейски формирования в  Българската армия ще се създават с акт на министъра на отбраната.

Военната полиция осъществява и дейности и задачи като оперативно-издирвателна дейност, антитерористична дейност; дейност по предотвратяване, разследване и разкриване на престъпления от общ характер; информационна дейност, охранителна и контролна дейност и други, както и правомощия, свързани с тях, които досега са само частично уредени в Закона за отбраната и въоръжените сили и са доразвивани в правилник.

С проекта на Закон за военната полиция се предвижда и осъвременяване на дейността и правомощията на военната полиция с цел най-ефективно и ефикасно използване на ресурсите й.

Ежегодно от служба „Военна полиция" се осигурява охраната на около 70 масови мероприятия с участие на военнослужещи и граждански лица - национални и официални празници, спортни срещи и прояви, културни мероприятия, международни конференции, хуманитарни мероприятия, изложби и композиции на Националния военноисторически музей, концерти и пр., като се осъществява взаимодействие на различни нива със съответните граждански институции.

Участието на контингенти на Българската армия в мисии и операции зад граница налага осъществяването на взаимодействие от служба „Военна полиция" с дирекция „Сигурност и защита" на летищата в София и Пловдив; Граничната и Охранителната полиция, Агенция „Митници" и Националната служба за охрана.

В Европа самостоятелни закони регламентират дейността на военната полиция - в Чехия, Словакия, Франция, Италия, Холандия, Полша и Швейцария.

Практическият опит на тези държави дава основания да се очаква, че приемането на Закона за военната полиция ще има положително отражение върху подготовката и участието на български контингенти в мисии и операции на НАТО и Европейския съюз извън границите на страната, смятат вносителите.

10.06.2011, 11:33 Автор: news.bg


Тагове: закон, военна полиция, парламент

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КОМЕНТАРИ
Няма въведени коментари
_______________________________________________________________________________
име:


коментар:


код:


РЕКЛАМА
FULLMAX Center