1 EUR  1.95583 BGN        1 GBP  2.37042 BGN        100 JPY  1.39086 BGN        1 USD  1.41696 BGN       
FULLMAX Center
БЪЛГАРИЯ

Безработните са се увеличили с 54 500безработицаБроят на безработните лица се е увеличил с 54 500 през първото тримесечие на тази година, в сравнение със същия период на 2010 г, сочат данните на Националния статистически институт. През първите три месеца на 2011 година безработните лица в страната са 395.5 хил., а коефициентът на безработица - 12.0%. В сравнение със я период на 2010 година, коефициентът на безработица се е увеличил с 1.8 пункта.

Безработицата при мъжете е 13.2%, а при жените - 10.8% през първото тримесечие на 2011 г. Коефициентът на безработица на мъжете превишава с 2.4 пункта този на жените. Безработните младежи (15 - 24 навършени години) са 67 000, а коефициентът на младежка безработица достига 29.1% - съответно 32.0% при мъжете и 25.1% при жените. Продължително безработни са 208 400 или 52.7% от всички безработни лица. В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. броят им се увеличава с 46.1%. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 2.0 пункта и достига 6.3% през първото тримесечие на 2011 г. В броя на безработните лица с продължителност на безработицата, по-малка от една година, се наблюдава известно намаление - с 5.6%, в сравнение с първото тримесечие на 2010 г. Общият брой на безработните лица е 331 400, от които 83.8% са имали предишна работа, а 64 200, или 16.2% търсят първа работа.

През първото тримесечие на 2011 г. преобладаващата част (61.7%) от заетите лица - 1 784.6 хил., работят в сектора на услугите, в индустрията са заети 928.3 хил., или 32.1%, а в селското и горското стопанство - 177.8 хил., или 6.2%. В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. най-голям спад в броя на заетите се наблюдава в индустрията - с 9.2%.

През първото тримесечие на годината икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 243 100, или 65.2% от населението в същата възрастова група. В сравнение с първото тримесечие на 2010 година, коефициентът на икономическа активност е с 0.3 пункта по-нисък, като намаление се наблюдава само при мъжете - с 0.8 пункта, докато при жените има слабо увеличение - с 0.3 пункта. През първото тримесечие на 2011 година коефициентът на заетост на населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 1.5 пункта в сравнение със същия период на миналата година, като достига 57.3% (59.9% при мъжете и 54.8% при жените). При мъжете намалението на коефициента на заетост (с 2.4 пункта) е по-голям отколкото при жените (с 0.5 пункта).

За периода от първото тримесечие 2010 - първо тримесечие 2011 година коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години (показател, включен в стратегия "Европа 2020") намалява с 2.0 пункта и достига 62.6% - съответно 65.5% за мъжете и 59.7% за жените.

Намалението на заетостта през последната година се отнася в по-малка степен за възрастовата група 55 - 64 навършени години. Коефициентът на заетост за тази възрастова група е 43.5% през първото тримесечие на 2011 година, или с 0.4 пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2010 година, като намаление се наблюдава само при мъжете. По пол коефициентите на заетост за същата възрастова група достигат съответно 49.8% за мъжете и 38.2% за жените. През първото тримесечие на 2011 година 34.8% (1 727.6 хил.) от населението на възраст 15 - 64 навършени години е икономически неактивно (извън работната сила). Икономически неактивни са 762.8 хиляди (30.9%) от мъжете на възраст 15 - 64 навършени години и 964.8 хил. (38.6%) от жените в същата възрастова група. Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 254.5 хил., или 14.7% от икономически неактивните в същата възрастова група, като в сравнение със съответното тримесечие на 2010 г. се увеличават с 28.0 хиляди.

През първото тримесечие на 2011 година общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2 890.7 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 44.7%. В сравнение със същия период на 2010 г. броят им намалява със 120.6 хил., или с 4.0%, а относителният им дял - с 1.4 пункта. От заетите лица на 15 и повече навършени години 1 508.2 хил. (52.2%) са мъже, а 1 382.5 хил. (47.8%) - жени. По образование заетите лица в тази възрастова група са съответно: с висше образование - 817.8 хил. (28.3%), със средно образование - 1 755.3 хил. (60.7%) и с основно или по-ниско образование - 317.6 хиляди (11.0%). През периода първо тримесечие 2010 - първо тримесечие 2011 г. най-съществено е намалението в броя на заетите лица с основно или по-ниско образование - с 16.0%.

25.05.2011, 13:30 Автор: ПВ


Тагове: безработица, безработни, статистика

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КОМЕНТАРИ
Няма въведени коментари
_______________________________________________________________________________
име:


коментар:


код:


РЕКЛАМА
UniPark logistics